WARUNKI

 1.   PRAWA DOSTĘPU I OGRANICZENIA

1.1 Dostęp.  Pod warunkiem przestrzegania warunków niniejszej umowy przez klienta, zgadza się QuestionPro niniejszym przyjmuje do wiadomości, że klient ma prawo do korzystania z QuestionPro- Aby korzystać z usługi internetowej zgodnie z obowiązującymi wytycznymi (Załącznik 3) w celu tworzenia, rozpowszechniania i oceny ankiet [QP1]. Usługa jest uruchamiana na serwerze WWW przez QuestionPro hostowany.

1.2 Ograniczenia.  (I) Inżynieria wsteczna, dekompilacja, deasemblacja lub jakakolwiek inna metoda ujawniania kodu źródłowego, kodu wynikowego lub algorytmów Usługi jest niedozwolona, ​​ani nie jest (ii) modyfikowanie, tłumaczenie lub tworzenie usług pochodnych w oparciu o Usługę. Zabrania się również (iii) kopiowania, wynajmowania, wydzierżawiania, rozpowszechniania, zastawiania, cedowania lub w inny sposób przekazywania Usługi, (iv) lub zezwalania stronom trzecim na dostęp (z wyjątkiem użytkowników końcowych, jak podano w punkcie 1). Usuwanie lub zmienianie informacji o prawach własności (v) lub etykiet również jest niedozwolone. Klient będzie korzystał z usługi wyłącznie zgodnie z (vi) Zakresem prac (Załącznik 1) (vii) oraz prawami przyznanymi poniżej oraz (viii) zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami.

1.3 Własność.  Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej sekcji 1 QuestionPro wszelkie prawa, tytuły i interesy w świadczonej usłudze. Dotyczy to również danych i aplikacji w ramach usługi, dzieł i innej własności intelektualnej będącej własnością QuestionPro jest tworzony, używany lub udostępniany do celów niniejszej umowy. Klient jest właścicielem wszystkich opublikowanych przez siebie treści, informacji zwrotnych uzyskanych w wyniku zainicjowanych ankiet oraz innej własności intelektualnej, którą klient przekazuje do usługi, takiej jak kwestionariusze, logo, grafika, elementy multimedialne itp. O ile klient otrzyma informację zwrotną na temat usługi ankietowej , na przykład w odniesieniu do użyteczności, wydajności, interaktywności, raportów o błędach lub tym podobnych, klient udziela QuestionPro niewyłączne, trwałe, nieodwołalne, podlegające sublicencjonowaniu, wolne od opłat na całym świecie prawo do używania, reprodukcji, wyświetlania i oceny.

 1.   ZAPŁATA

Klient płaci QuestionPro opłaty za korzystanie z usługi świadczonej z góry w sposób określony w Zakresie prac („Opłaty”). Klient zobowiązuje się QuestionPro podania prawidłowych, aktualnych i kompletnych danych kontaktowych i rozliczeniowych. Wszystkie faktury wystawione w ramach tej umowy muszą być opłacone w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

Jeżeli klient nie odstąpi od umowy do ostatniego dnia obowiązywania umowy, umowa zostaje automatycznie przedłużona o poprzedni okres obowiązywania umowy. W przypadku abonamentów rocznych opłata za kolejny okres obowiązywania umowy płatna jest na 30 dni przed końcem umowy. Opłata w wysokości 1,5% miesięcznie lub prawnie dozwolona kwota maksymalna, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa, plus wszystkie koszty windykacji będą naliczane za niezapłacone faktury.

 1. OKRES I ROZWIĄZANIE

Z zastrzeżeniem wcześniejszego rozwiązania, niniejsza umowa zaczyna obowiązywać w dniu zgłoszenia roszczenia QuestionPro świadczone usługi i zachowuje ważność do końca okresu obowiązywania umowy, nawet po jej przedłużeniu.

Obydwaj kontrahenci mogą wypowiedzieć niniejszą umowę, jeśli jeden z kontrahentów naruszy tę umowę w istotny sposób i nie naprawi tego naruszenia w ciągu 30 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia. Po wygaśnięciu niniejszej umowy wszystkie prawa przyznane klientowi w niniejszej umowie wygasają. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy obowiązują następujące postanowienia: Sekcje 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 4, 6, 7, 8 i 9.

 1. POUFNOŚĆ

W okresie obowiązywania niniejszej umowy wszystkie materiały i informacje wymieniane między stronami umowy są uważane za poufne i mogą być wykorzystywane wyłącznie wewnętrznie do celów opisanych poniżej. Obowiązki wynikające z niniejszego punktu 4 nie mają zastosowania do informacji ogólnie dostępnych do wiadomości publicznej bez naruszenia niniejszej Umowy. Niezależnie od powyższego każda ze stron może ujawnić informacje poufne stronom trzecim w ograniczonym zakresie niezbędnym do wykonywania jej praw lub wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Warunkiem tego jest zobowiązanie stron trzecich do zachowania poufności na piśmie.

 1. ODSZKODOWANIE

Klient zrobi wszystko, co w jego mocy, aby uniknąć szkód QuestionPro-Usługi, takie jak roszczenia, procesy sądowe, ugody, orzeczenia, odszkodowania, straty, zobowiązania, koszty i wydatki (w tym honoraria prawników) wynikające z lub w związku z Treściami Klienta przekazanymi do Usługi przez Klienta lub jego użytkowników końcowych (w tym Klienta Treści naruszające prawa osób trzecich lub w inny sposób naruszające przepisy prawa lub regulacje); pod warunkiem że QuestionPro Zapewnienie Klientowi (i) natychmiastowego pisemnego powiadomienia o wszystkich roszczeniach i groźbach związanych z nimi, (ii) wyłącznej kontroli nad wszystkimi działaniami w zakresie obrony i restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz (iii) wszelkiej pomocy, o którą w uzasadniony sposób wnioskowano w związku z nimi. QuestionPro zwolni klienta z wszelkich roszczeń osób trzecich (i wszelkich wynikających z tego szkód przypisanych stronom trzecim, a także z kosztów i wydatków, w tym uzasadnionych opłat prawnych), które mogą wynikać z naruszenia obowiązków w związku z korzystaniem z naszych usług świadczonych że klient QuestionPro (iv) niezwłocznie poinformowany na piśmie o naruszeniu obowiązku i wynikających z niego roszczeniach i żądaniach. QuestionPro nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia osób trzecich powstałe w wyniku usługi, jeśli nie zostały one wcześniej zgłoszone na piśmie w odpowiednim czasie i szczegółowo.

 1. GWARANCJA, WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

QuestionPro gwarantuje, że dołoży wszelkich uzasadnionych handlowo starań, aby (i) świadczyć usługę zgodnie z warunkami pomocy technicznej zawartymi w Załączniku 2 oraz (ii) wszelkie możliwe do wykazania braki w usłudze, które QuestionPro wiadomo, że zostały natychmiast rozwiązane. Z OGRANICZENIEM WYJĄTKU WYRAŹNIE OKREŚLONEGO W NINIEJSZEJ SEKCJI 6 QUESTIONPRO WSZYSTKIE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE POWYŻEJ. QuestionPro nie gwarantuje żadnych wyników uzyskanych podczas korzystania z usługi.

 1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Niezależnie od postanowień stanowiących inaczej, z wyjątkiem obrażeń ciała, żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności w związku z jakimkolwiek przedmiotem niniejszej Umowy na podstawie jakiejkolwiek teorii prawa lub słuszności za błędy (i) lub przerwanie użytkowania, utratę lub niedokładność lub fałszowanie dane dotyczące kosztów uzyskania towarów zastępczych, Usług lub technologii; (ii) za pośrednie, podlegające karze, przypadkowe szkody następcze, nawet jeśli którakolwiek ze stron została poinformowana o możliwości takiej straty lub szkody; (iii) w przypadku wydarzeń pozostających poza kontrolą tej strony; za (iv) nadpłacone kwoty lub opłaty, których klient nie zażąda w okresie obowiązywania umowy. Ograniczenia odpowiedzialności zawarte w niniejszym dokumencie nie mają zastosowania w przypadku naruszenia postanowień punktu 1.2 lub 4.

 1.   Brak namawiania

W ciągu jednego (1) roku po wygaśnięciu niniejszej umowy klient nie zostanie pracownikiem ani konsultantem QuestionPro zachęcać lub prosić QuestionPro wyjechać z jakiegoś powodu.

 1.   LICENCJA PODSTAWOWA / OCENA ZAAWANSOWANA / OCENA PRZEDSIĘBIORSTWA / SPONSORING DLA STUDENTÓW I AKADEMII

Zapewnia proste ankiety lub do celów archiwalnych QuestionPro zapewnia swoim użytkownikom bezpłatną wersję podstawową. Jednak zawiera tylko podstawowe funkcje, których można użyć do zarejestrowania do 1000 odpowiedzi.

Dalsze informacje: W przypadku konwersji (obniżenia) wersji QuestionPro Konta użytkowników z licencji komercyjnej (np. ADVANCED, Enterprise, Workforce, CX, XA, Community, Audience, NPO) lub z jednej z bezpłatnych licencji ewaluacyjnych (ADVANCED Eval / ENTERPRISE Eval) lub jednej z wersji Academic Sponsorship (Student, Academic Sponsoring) w wersji ESSENTIAL, wszystkie wcześniej używane funkcje są pomijane i ograniczają się jedynie do podstawowych funkcji licencji Essential. Pełny dostęp do danych ankietowych może, w przypadku wcześniejszego korzystania z funkcji licencji o wyższej wartości, być możliwy tylko w ograniczonym zakresie lub wcale. Licencję Essential można zaktualizować w dowolnym momencie, aby ponownie uzyskać dostęp.

W przypadku korzystania z jednego z naszych bezpłatnych kont użytkowników (np. ESSENTIAL, ADVANCED Eval, ENTERPRISE Eval, Sponsoring studentów, Sponsoring akademicki) nie ma prawa do korzystania z udostępnionych funkcji ani do samych wyników ankiety. Świadczenie to jest dobrowolne i nie jest gwarantowane. W dowolnym momencie można wypowiedzieć lub ograniczyć korzystanie z tych bezpłatnych licencji QuestionPro odpowiednio. Roszczenie prawne jest wykluczone. W każdym przypadku gwarantujemy stosowanie przepisów RODO w naszym europejskim centrum danych.

Nie jest to dozwolone w przypadku 14-dniowej licencji próbnej od QuestionPro przeprowadzić ankietę w taki sposób, aby wykraczała poza charakter ankiety testowej. Należy również pamiętać, że dane ankietowe, które przeprowadziłeś z typami pytań, które nie są uwzględnione w wariancie podstawowym, nie będą dostępne po zakończeniu fazy testowej. Nie utracisz tych danych, możesz jednak ponownie uzyskać dostęp do danych tylko wtedy, gdy masz licencję na odpowiedni wariant licencji.

 1.   RÓŻNORODNY

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, postanowienie to zostanie ograniczone do niezbędnego minimum lub zostanie uchylone, tak aby niniejsza Umowa pozostała w pełnej mocy i skuteczna, a zatem wykonalna. Niniejsza Umowa nie podlega przeniesieniu przez żadną ze stron za uprzednią pisemną zgodą którejkolwiek ze stron, pod warunkiem, że którakolwiek ze stron przenosi i ceduje swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na następcę wszystkich lub zasadniczo wszystkich swoich aktywów lub działalności, do których odnosi się niniejsza Umowa, bez zgoda może. Niniejsza Umowa stanowi pełną i wyłączną deklarację wzajemnej zgody stron oraz zastępuje i anuluje wszystkie wcześniejsze pisemne i ustne umowy, komunikaty i inne porozumienia dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy. Wszystkie zrzeczenia się i zmiany muszą być podpisane na piśmie przez obie strony. Niniejsza umowa nie tworzy agencji, spółki, spółki joint venture ani zatrudnienia, a klient nie ma do tego uprawnień QuestionPro zawiązać w jakiś sposób. Z wyjątkiem nakazów sądowych lub słusznych roszczeń lub roszczeń związanych z prawami własności intelektualnej (które można dochodzić w dowolnym właściwym sądzie), wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane w miejscu jurysdykcji w Berlinie.

11. Zmiany w świadczonych usługach

QuestionPro stale odnawia i rozwija oferowane usługi, aby zapewnić naszym użytkownikom jak najlepsze wrażenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że forma i charakter Usług mogą od czasu do czasu ulegać zmianom bez powiadomienia. Zmiany formy i rodzaju usług mogą obejmować między innymi zmianę lub usunięcie funkcjonalności lub aspektu usług. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek zmiany, zawieszenie lub zaprzestanie jakiejkolwiek części Usług. Zgadzasz się również, że możemy ograniczyć niektóre funkcje i usługi lub ograniczyć Twój dostęp do części usług bez powiadomienia lub odpowiedzialności. (Jeśli korzystasz na przykład z naszej bezpłatnej subskrypcji, nie będziesz cieszyć się wszystkimi zaletami, które subskrybenci płacą QuestionProSubskrypcje są dostępne).


ANEKS 1

Opis usług

(Deklaracja prac)

("SIAĆ")

Początkowy okres / okres subskrypcji:

 1. Początkowy okres subskrypcji wynosi dwanaście (12) miesięcy.
 2. Pierwszy okres subskrypcji rozpoczyna się w dniu wejścia w życie.
 3. Termin płatności wynosi 14 dni netto od daty wystawienia faktury.

 

ANEKS 2

QuestionPro Service Level Agreement

(„SLA”)

QuestionPro dołoży wszelkich ekonomicznie uzasadnionych wysiłków, aby zapewnić klientowi usługę na poziomie co najmniej 99,95% w okresie świadczenia usługi (patrz poniżej). Czas pracy jest obliczany wg QuestionPro. W takim razie QuestionPro Jeśli obowiązek dostępności nie jest spełniony, klient może, jako jedyny środek prawny, zażądać kredytu na dodatkowy, bezpłatny miesiąc użytkowania.

Niedostępny oznacza, że ​​klient nie ma połączenia z usługą przez okres 5 minut.

Procent Czasu Sprawnego Działania jest obliczany poprzez odjęcie procentu 5-minutowych okresów podczas Obliczania Czasu Sprawnego Działania, kiedy Usługa była niedostępna, z wyłączeniem przestojów, które są bezpośrednio lub pośrednio wyliczane z wyniku „Wyłączenia Poziomu Usługi”.

„Wyłączenia dotyczące poziomu usług” to przestoje, których nie można odliczyć przy obliczaniu procentu przestojów, w tym (i) przestoje spowodowane czynnikami będącymi poza kontrolą QuestionPro w tym siła wyższa i problemy poza punktem rozgraniczającym QuestionPro-Server kłamstwo; (ii) przestój wynikający z działań lub zaniechań klienta lub strony trzeciej; (iii) przestoje spowodowane regularną konserwacją lub kompilacjami poprawek; (iv) Przestój w wyniku aktualizacji lub konserwacji samej Usługi, dla której QuestionPro wcześniej rozesłano zgłoszenie; (v) Przestój wynikający z zawieszenia i wygaśnięcia prawa Klienta do korzystania z Usługi zgodnie z umową lub zasadami QuestionPro wynik.

Termin naliczenia terminu to okres 365 dni bezpośrednio przed datą złożenia przez klienta potwierdzonej reklamacji E-Mail wysyła do swojego opiekuna konta. Jeśli klient korzystał z usługi krócej niż 365 dni, okres obliczania czasu działania będzie nadal obowiązywał jak poprzednie 365 dni, ale wszystkie dni, zanim klient stanie się użytkownikiem płacącym, są uważane za w 100% dostępne. Błąd, który wystąpił przed pomyślnym wykorzystaniem kredytu usługi, nie może zostać użyty do przyszłych roszczeń.

QuestionPro dołoży wszelkich starań, aby planowe prace konserwacyjne były ograniczone do okresów małego ruchu. Wszelkie większe aktualizacje lub zaplanowane konserwacje usługi od QuestionPro są na E-Mail-Zgłoszono powiadomienie.  

Każda skarga musi wpłynąć do opiekuna klienta w ciągu 30 dni od zgłoszenia reklamacji związanej z brakiem dostępności. Roszczenie musi zawierać (i) tekst „ROSZCZENIE SLA” w temacie, (ii) daty i godziny każdego zgłaszanego zdarzenia niedostępności oraz (iii) dzienniki lub dokumentację potwierdzającą reklamowaną przez klienta niedostępność.ANEKS 3

WYTYCZNE UŻYTKOWANIA

ANTY-SPAM I E-MAIL POLITYKA.

QuestionPro wyraźnie zabrania spamu (termin „SPAM” oznacza wysyłanie niechcianych E-Mails osobom trzecim nieznanym nadawcy). Jeśli okaże się, że klient korzysta z usługi dla SPAMu, konto klienta zostanie natychmiast zamknięte. Z usługi można korzystać tylko w połączeniu z E-Mail-Listy są używane, na które odbiorcy dobrowolnie się zarejestrowali. Korzystanie z usługi do wysyłania E-Mails na adres, który klient otrzyma bez zgody odbiorcy stanowi naruszenie niniejszego regulaminu. E-Mail-Importuj adresy osób, które nie zdecydowały się jednoznacznie i jednoznacznie na otrzymywanie mailingów od klienta. Klient wysyła E-Mails tylko dla osób, które dobrowolnie zapisały się, aby otrzymywać wiadomości od klientów Jeśli QuestionPro Otrzymuje skargi dotyczące działań klienta w ramach niniejszej polityki, konto klienta może zostać natychmiast zamknięte. Klient tego nie zrobi E-MailWyślij je pod nazwą firmy lub organizacji inną niż ich własna firma / organizacja, a klient tego nie zrobi E-MailWysyłaj wiadomości z fałszywymi lub mylącymi nagłówkami lub informacjami o źródle. Wszystko E-Mailwysyłane za pośrednictwem usługi muszą być wyraźnie określone w celu gromadzenia danych w kontekście uzyskania informacji zwrotnej. Wysyłanie E-Mails o usłudze, inne niż otrzymywanie opinii, stanowi naruszenie niniejszych Warunków korzystania.Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treść swoich wiadomości i konsekwencje takich wiadomości. QuestionPro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wiadomości lub inne treści stworzone przez klienta. Klient nie może wysyłać, publikować, rozpowszechniać ani rozpowszechniać zniesławiających, obscenicznych lub w inny sposób niezgodnych z prawem wiadomości, materiałów lub informacji, w tym informacji zastrzeżonych innych osób (w tym znaków towarowych, tajemnic handlowych lub informacji zastrzeżonych) bez wyraźnej zgody praw autorskich uchwyt.

RÓŻNORODNY

Klient nie może używać żadnych „głębokich linków”, „skrobania stron”, „robotów”, „pająków” ani innych automatycznych urządzeń, programów, algorytmów lub metod lub podobnych lub równoważnych procesów ręcznych (i) w celu uzyskania dostępu do części usługi kopiować lub monitorować; (ii) powielać w jakikolwiek sposób struktury nawigacji lub prezentacji Usługi. (iii) Klient nie będzie usiłował wejść w posiadanie jakichkolwiek materiałów, dokumentów lub informacji w jakikolwiek sposób, który nie jest wyraźnie udostępniony dla usługi. Ponadto klient nie może używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani innych procedur w celu zakłócenia lub uniemożliwienia prawidłowego funkcjonowania usługi lub transakcji, które są przetwarzane za pośrednictwem usługi. QuestionPro zastrzega sobie prawo do blokowania takich działań.

Klient nie jest uprawniony do dostępu do (i) jakiejkolwiek części lub funkcji usługi, (ii) systemów lub sieci podłączonych do usługi, (iii) żadnych QuestionPro-Serwer lub (iv) w celu nabycia jakichkolwiek usług oferowanych w ramach Usługi lub za jej pośrednictwem poprzez hakowanie, eksplorację haseł lub w inny niezgodny z prawem sposób.

Klient nie może sprawdzać, skanować ani testować podatności usługi lub sieci połączonej z usługą, ani naruszać zabezpieczeń lub środków uwierzytelniania usługi lub sieci, do której jest podłączona usługa. Klient nie może przekazywać żadnych informacji o jakimkolwiek innym użytkowniku lub gościu serwisu ani o jakimkolwiek innym kliencie QuestionPro prześledzić lub spróbować wyśledzić lub wykorzystać usługę lub usługę lub informacje dostarczane lub oferowane przez usługę lub za jej pośrednictwem do własnych celów.

Klient nie może podejmować żadnych działań, które powodowałyby nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury usługi lub systemów lub sieci QuestionPro lub systemy lub sieci połączone z usługą. W przypadku takich promocji zastrzega QuestionPro prawo do podejmowania środków w celu zapewnienia jakości i dostępności usług wszystkim innym QuestionPro-Users do zajęcia.

Klient nie może fałszować nagłówków ani w inny sposób manipulować identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia wiadomości lub transmisji. Klient nie może w związku z usługą udawać (np. Naśladując), że jest inną osobą fizyczną lub prawną. W ankietach wysyłanych w związku z usługą klient nie może próbować umieszczać identyfikujących stopek, takich jak „Obsługiwane przez QuestionPro”Lub podobne wiadomości.

Zabrania się Klientowi korzystania z usługi w sposób naruszający wizerunek lub prawa QuestionPro, inni klienci lub strony trzecie.

Klientowi nie wolno przekazywać wrażliwych danych osobowych ani informacji o stanie zdrowia za pośrednictwem usługi.

Umierać QuestionPro GmbH zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany treści klienta, które jego zdaniem QuestionPro do usuwania, modyfikowania, uniemożliwiania dostępu lub odmowy publikacji z naruszeniem ogólnych umów, niniejszych Warunków użytkowania lub prawa.

Inspektor ochrony danych zgodnie z art. 38 federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) i art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Felix Bornstein
ISICO Datenschutz GmbH
W Hamburger Bahnhof 4
10557 Berlin
Prywatność@questionpro. De
Tel: + 49 30 91607401
Fax: + 49 30 91607402

Twórz, przeprowadzaj i oceniaj ankiety online szybko i łatwo za pomocą internetowego oprogramowania ankietowego QuestionPro